ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek homlokzati műanyag nyílászárók forgalmazására
(ÁSZF),

mely elválaszthatatlan részét képzi a Pallasz Enteriőr Kft. (1044 Budapest, Váci út 40.) adószáma: 24705905-2-04 bankszámlaszám: Unicredit Bank 10918001-00000047-13680005) , mint vállalkozó által homlokzati és beltéri műanyag nyílászárók valamint kiegészítőinek értékesítésére, a szerződő féllel továbbiakban megrendelővel kötött megrendelésnek.

1. A megrendelés létrejötte

a. A vállalkozó vállalja, hogy az ügyfél írásbeli vagy szóbeli megkeresésére, az ügyfél által megadott nyílászáró(k) pontos gyártási méreteik alapján, térítésmentesen részletes ajánlatot készít. Amennyiben a megrendelő nem igényli a felmérést, úgy az aláírásával igazolja a megrendelésben lévő nyílászárók méretének helyességét, arra a méretre történő legyárthatóságát. A megrendelő aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek méretéről és a felmérésről, megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.

b. Amennyiben az ügyfél a méreteket nem tudja meghatározni és egyben kéri a vállalkozótól a nyílászárók beépítését, úgy a vállalkozó biztosítja a külsős vagy vele szerződésben álló felmérő (beépítő) szakembert, aki megállapítja a nyílászárók méreteit. Az ügyfél helyszínen tájékoztatja a felmérőt, hogy az egyes nyílászárókat milyen nyitás iránnyal és kiegészítőkkel kéri. A felmérés során felmérési dokumentum készül. A felmérés díja 5 000 Ft + Áfa. A felmérés összege Budapesten belüli beépítés esetén jóváírásra kerül a beépítés összegéből. Más esetben egyedileg kerül a felmérés díja megállapításra.

c. A részletes ajánlat tartalmazza – ügyfél 1/a pontban megfogalmazott igényeinek figyelembevételével – a nyílászárók, kiegészítők típusát, anyagát, méretét, színét, különleges igényeket és azok technikai megvalósíthatóságát, a nyitásmódokat, a vállalási határidőt, továbbá tételesen a bruttó vagy/és nettó  eladási összeget.

d. Az ajánlat az ajánlattétel időpontjától számított 8 napig érvényes, amennyiben az ajánlaton ettől eltérő időintervallum nem szerepel.

e. Az ajánlati ár az ajánlatban szereplő nyílászárókra és a felsorolt kiegészítőkre vonatkozik. Vállalkozó általi beépítés esetében az ajánlati ár tartalmazza a nyílászárók és felsorolt kiegészítők összegén túl, az ügyfél által kért beépítés összegét is.

f. Amennyiben az ügyfél az előző pontban írt időtartamon belül a vállalkozó ajánlatában foglaltakat – módosítás nélkül – elfogadja, a szerződő felek személyesen megrendelést írnak vagy az ügyfél a vállalkozó által megküldött pontos ajánlatra hivatkozva E-mailben megrendeli a nyílászárók legyártását és beépítését. Amennyiben az ügyfél az ajánlat módosítását kezdeményezi, a felek álláspontjainak egyeztetése és az ajánlat módosítása után kerülhet sor a megrendelésre. Megrendelőnek tekintendő a megrendelés aláírásakor a „MEGRENDELŐ” felíratnál szereplő személy, vagy dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazottja, cég esetén a cégben aláírásra jogosult személy vagy a megrendeléshez szükséges aláírási jogokkal, dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazott személy.

g. A megrendelő az előző pontban írt megrendelés aláírásával vagy megküldésével egyidejűleg köteles a megrendelésben megjelölt termék(ek)bruttó vállalkozói díj 50%-át előleg jogcímén befizetni a vállalkozó pénztárába, vagy a vállalkozó bankszámlájára átutalni. A beépítés összege a beépítést követően kerül megfizetésre a helyszínen.

h. A megrendelésben szereplő a vállalkozó által vállalt szállítási határidő azon a napon indul, mely napon a megrendelő az 1/g pontban írt előleget a vállalkozó pénztárába befizette, vagy mely napon ezen előleget a vállalkozó bankszámláján a számlavezető pénzintézet jóváírja, és tényleges gyártási méretek állnak rendelkezésre és a megrendelés aláírása mindkét fél által megtörtént vagy a megrendelő által küldött e-mailben történő megrendelés megérkezett a vállalkozóhoz. Mindegyik feltétel teljesülése esetén a vállalkozó gyártásba adja a megrendelést. Amennyiben valamely esemény nem teljesül 5 munkanapon belül, úgy a vállalkozó jogosult új határidő megállapítására, melyről a megrendelőt tájékoztatja.
A vállalkozó az előlegről az előleg befizetésével egyidejűleg, vagy a vállalkozó számláján történő jóváírástól számított 8 munkanapon belül, előlegszámlát állít ki a megrendelő részére.

i. A megrendelő aláírásával (email megküldésével) elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek mennyiségéről, külső megjelenésről, műszaki paramétereiről, működéséről és nyitásmódjairól megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.

j. A jelen ÁSZF 1/e pontjában írt megrendelés az aláírás dátumától számított 1 munkanapig díjmentesen módosítható, utána a megrendelő köteles megtéríteni a vállakózónak az addig felmerült költségeit. A módosítás alkalmával az 1/e pontnak megfelelően új megrendelés aláírására kerül sor.

k. A vállalkozó térítés ellenében vállalja az általa forgalmazott termékek helyszínre szállítását vagy terméket gyártó cég által előírt szakszerű beépítést. A vállalkozó általi beépítés esetében (Amennyiben a méretek nem nagy szerkezetekből állnak) a termék kiszállítása díjmentes. A vállalkozó a beépítést alvállalkozóval is kiviteleztetheti, erről külön tájokoztatást nem köteles a megrendelőnek adni. A megrendelő aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek beépítéséről, és annak várható határidejéről megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.

 

2. A megrendelés teljesítése

a. A vállalkozó a megrendelésben rögzített nyílászárókat és tartozékait az ÁSZF pontjainak figyelembevételével teljesíti. (A vállalkozó és a megrendelő között létrejövő közös egyeztetést követően megállapított beépítési időpont nem minősül teljesítési kritériumnak.)

b. A vállalkozó a megrendelésben vállalt határidőhöz képest késedelmes teljesítése esetén a megrendelő kötbérre tarthat igényt. A kötbér munkanapi mértéke a bruttó vételár 0,2 %-a, de maximum a bruttó vételár 10%-a. Amennyiben a késedelem olyan okból következett be, amelyért a vállalkozó nem felelős, és a késedelem megszüntetésére semminemű hatása nincs és erről a megrendelőt haladéktalanul értesíti, mentesül kötbérfizetés kötelezettsége alól. A vállalkozó hibájából bekövetkezett, a megrendelésben vállalt határidőhöz képest késedelmes teljesítéskor akadályközléssel élhet, legkésőbb a határidő lejárta előtti 10 munkanappal, mely esetben új teljesítési határidőben állapodnak meg a megrendelővel.

c. Amennyiben tartós gyártói üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt a vállalkozó a vállalt határidőhöz képest további 45 napon belül sem tud teljesíteni, és a megrendelőnek a módosult időpontról tájékoztatást adott, úgy jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy köteles a Megrendelőnek a megfizetett vételár előleget visszafizetni.

 

3. A termék átadás-átvétele

a. A termék átadás-átvétele időben minden esetben a gyári szállítást követően a beépítést vagy a megrendelő általi elszállítást megelőzően következik be. Ekkor mennyiségi és szemrevételezési vizsgálat történik (darabszám, szín, üvegezés).

b. A vállalkozó köteles a megrendelőt a nyílászáró(k) pontos megérkezéséről értesíteni E-mailben vagy telefonon. A megjelölt dátum a nyílászáró(k) átadásának-átvételének az időpontja. A megrendelést így teljesítettnek kell tekinteni.

c. Az átadás-átvétel helyszíne a megrendelővel előre egyeztetett helyszín.

d. A megrendelő és a vállalkozó vagy megbízottja, kölcsönösen együttműködve, a termék átadás-átvételekor, az átadás-átvétel helyszínén mennyiségi és szemrevételezési vizsgálatot tart. Az átadás-átvétel csak abban az esetben tagadható meg, ha a megrendelés és a termék műszaki paraméterei vagy mennyisége (részszállítás külön megegyezés szerint) bizonyíthatóan eltér (a bizonyítás a megrendelő feladata). Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyv készül, melyben megállapodnak a megrendelés teljesítés további menetében. Amennyiben a megrendelés és a teljesítés között az ÁSZF pontjai szerint nincs bizonyítható eltérés, de a megrendelő egyéb okokra hivatkozva megtagadja az átvételt, az átadás-átvétel folyamata külön írásos megállapodás hiányában, 3 munkanap elteltével megtörténtnek kell tekinteni.

e. A megrendelő a termék átvétele után – a vállalkozó végszámlája ellenében – köteles a jelen ÁSZF 1/g pontja alapján befizetett előleg beszámítása után a fennmaradó vállalkozói díjrészt megfizetni.

f. A megrendelő az előző pontban írt vállalkozói díjfizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig nem tarthat igényt a termék átadására és a beépítés megkezdésére.

g. Amennyiben a megrendelő a jelen ÁSZF 3/b pontjában írt értesítést követő 10 napon belül a termék szakszerű elszállításról vagy a beépítés időpontjáról nem rendelkezik, a vállalkozó tárolási díjat számít fel, melynek napi mértéke a megrendelés bruttó értékének 0,5 %-a. Amennyiben a megrendelő a készterméket 90 napon belül sem szállítja el, a vállalkozó azzal szabadon rendelkezhet, és megszerzi annak tulajdonjogát akkor is, ha a megrendelő a megrendelési díjat maradéktalanul megfizette.

h. Ha a szerződés szerinti teljesítés már megtörtént és a vállalkozó végzi a helyszínre szállítást és/vagy a beépítést. A megrendelő a saját telephelyén a beépítést követően köteles átadás-átvételt végrehajtani. A felmerülő reklamációt írásban fényképekkel mellékelve haladéktalanul köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet vagy a mellékelt reklamációt és fényképeket megküldi a gyártónak elbírálásra.  Amennyiben a megrendelő reklamációja vélhetően jogos, a vállalkozó a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően, a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelő köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

i. Ha a szerződés szerinti teljesítés már megtörtént és nem a vállalkozó végzi a helyszínre szállítást és/vagy a beépítést. A teljesítés után a hibás vagy hiányos teljesítésre való hivatkozás kizárólag rejtett hiba esetén lehetséges. A felmerülő reklamációt írásban fényképekkel mellékelve haladéktalanul köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet vagy a mellékelt reklamációt és fényképeket megküldi a gyártónak elbírálásra. Amennyiben a megrendelő reklamációja vélhetően jogos, a vállalkozó a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően, a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelő köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

 

4. Kötelezettség

a. A vállalkozó a jelen ÁSZF -ben írt megrendelés alapján a forgalmazott termékekre a vonatkozó jogszabályok és a megrendelt termékeket gyártó cégek által vállalt, a megrendelés időpontjában, érvényben lévő kötelezettségeket vállalja (szavatosság, jótállás, garancia). A megrendelő aláírásával elismeri, hogy a termékre jellemző kötelezettségekről elegendő és megfelelő tájékoztatást kapott.

b. A kötelezettség kezdő időpontja a termék átadás-átvételének időpontja.

c. A megrendelő a törvényi kötelezettségek ideje alatt felmerült reklamációt írásban fényképek mellékletében köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet vagy a mellékelt reklamációt és fényképeket megküldi a gyártónak elbírálásra. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása vélhetően jogos, a vállalkozó felveszi a kapcsolatot a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelő köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

d. A vállalkozó mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha a vevő a terméket nem megfelelően szállítja, vagy nem szakszerűen építi, vagy építteti be, vagy a karbantartást nem, vagy hiányosan végzi, vagy nem rendeltetésszerűen használj a termékeket. Mentesül még a kötelezettségi felelősség alól, nem a vállalkozó okozta balesetből adódó kárnál, elemi kárnál, valamint idegenkezű rongálásból eredő kárnál. Mentesül továbbá, ha a vevő nem megfelelő körülmények közé építi, vagy építteti be a termékeket, erős párakicsapódás, vakolásból eredő hibák, mész, cement, festék, egyéb maró hatású vegyi anyagok, használata okozta elszíneződések esetén. A vállalkozó mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vevő felé való teljesítés után keletkezett.

5. Jogviták

a. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF -ben írt megrendeléssel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani. Ha ez eredménytelenül végződik, a felek elfogadják Bíróság illetékességét.

b. A jelen ÁSZF -ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a megrendelés szabályai illetőleg a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Kelt.: Budapest, 2013.09.05
Pallasz Enteriőr Kft.

 

Nyílászáró megrendelésének és beépítésének menete - 9 pontban

1. Ön árajánlatot kér cégünktől személyesen, telefonon, E-mailben vagy weblapunkon keresztül.

2. 1-3 munkanapon belül megküldjük árajánlatunkat.

3. Amennyiben ajánlatunkat elfogadja, a felmérő szakemberek előre egyeztetett időpontban felmérik az Ön nyílászáróit.

4. A következő lépésben befárad üzletünkbe a vállalkozói szerződés megkötése céljából. Szerződéskötés E-mailben is történhet.

5. Az Ön nyílászáróinak gyártása akkor kezdődik meg, ha Ön befizette az 50% előleget a vállalkozói szerződés értelmében, a lehetséges fizetési mód egyikén.

6. Amint az előleg befizetése megtörtént, Önnek nincs más dolga, mint megvárni míg nyílászárói elkészülnek.

7. Amint az Ön nyílászárói elkészültek, kollegáink jelentkeznek a szerződéskötéskor megadott elérhetőségek egyikén.

8. A beépítést megelőzően Önnek nincs más dolga, mint a befizetni a termék teljes összegének fennmaradó II. részszámláját. Igény szerint megtekintheti a nyílászárókat vagy akár el is szállíthatja a beépítés helyszínére.

9. A beépítés befejezését követően Ön és a beépítő szakemberek a beépítés helyszínén közös szemrevételezést tartanak. A munka elfogadását követően a beépítés díját kell Önnek megfizetni!

 

Nyílászáró vásárlása beépítés nélkül - 7 pontban

1. Ön árajánlatot kér cégünktől személyesen, telefonon, E-mailben vagy weblapunkon keresztül.

2. 1-3 munkanapon belül megküldjük árajánlatunkat.

3. A következő lépésben befárad üzletünkbe a vállalkozói szerződés megkötése céljából. Szerződéskötés E-mailben is történhet.

4. Az Ön nyílászáróinak gyártása akkor kezdődik meg, ha Ön befizette az 50% előleget a vállalkozói szerződés értelmében, a lehetséges fizetési mód egyikén.

5. Amint az előleg befizetése megtörtént, Önnek nincs más dolga, mint megvárni míg nyílászárói elkészülnek.

6. Amint az Ön nyílászárói elkészültek, kollegáink jelentkeznek a szerződéskötéskor megadott elérhetőségek egyikén.

7. A nyílászárók elszállítása a végszámla kiegyenlítését követően történhet meg!

 

Ez a weboldal sütiket használ!

A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, illetve a weboldal forgalmunk elemzéséhez. A weboldalunkra vonatkozó sütikezelési feltételeinkkel kapcsolatban a "Részletek" gombra kattintva kaphat bővebb tájékoztatást. Rendben! Részletek